ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن لازم است یا بخیه؟

زخم چیست؟ از همگسیختگی بافت طبیعی پوست که ممکن است در اثر ضـربـه، برخورد با جسم سنگین و یا جسم تیز و برنده ایجاد شود؛ زخم نامیده میشود که معمولاً با خونریزی همراه است. البته اندام انتهایی مانند انگشتان دست، پا و همچنین پوست سر به دلیـل عـروق فـراوان در صورت ایجاد زخم، دچار خونریزی…

ادامه مطلب