بیماریهایی که در اثر تداخل ذهن و پوست ایجاد می شوند؟

این بیماریها را می توان به ۳ دسته تقسیم کرد : تداخل ذهن و پوست دسته اول : بیماریهایی که در واقع پوستی هستند و تظاهرات جلدی دارند اما به وضعیت های روحی فرد پاسخ میدهند. بیماریهای پوستی که در اثر استرس بدتر میشوند مثل اگزما ( حساسیت های پوستی ) و بیماری پسوریازیس (…

ادامه مطلب