سندرم پیش از قاعدگی

سندرم پیش از قاعدگی

اکثریت زنان و دختران سندرم پیش از قاعدگی یا PMS را تجربه می کنند و این سندرم می تواند طیفی از مسائل را شامل شود که به صورت روحی و روانی یا جسمی باشد.

ادامه مطلب