دلایل و راهکارهای درمان خارش پوست

پوست بزرگترین عضو بدن و یكی از بهترین شاخصهای سلامت عمومی است درمان خارش پوست | خارش یک شكایت ذهنی است و به صورت احساسی ناخوشایند كه باعث تمایل به خاراندن میشود، تعریف میگردد و شایعترین شكایت بیماران پوستی میباشد. خارش از طریق گیرندههایی كه به صورت پایانه های آزاد عصبی در نزدیكی محل اتصال…

ادامه مطلب