تفاوت جراحی بینی مردان و زنان

تفاوت جراحی بینی مردان و زنان
هرچند روندهای جراحی بینی در مردان و زنان ، مشابه است، ولی اهداف زیبایی مرتبط با این جراحی های بینی، متفاوت می باشد. مردان اغلب برای صاف کردن پل بینی و افزایش پهنای بخش میانی بینی، تحت جراحی قرار می گیرند. در مقابل، زنان اغلب برای درمان بینی که بسیار پهن یا آویزان است، تحت درمان قرار می گیرند.

ادامه مطلب