تغییراتی که پس از زایمان در بدن رخ می دهند

تغييرات بدن در دوران پس از زايمان  تغييرات رحم: دو روز اول پس از زايمان، رحم شروع به كوچک شدن می كند. بطوری كه در هفته اول رحم پايين تر از ناف، سفت و جمع است و از هفته سوم به بعد به داخل حفره لگن بر می گردد و از روی شكم قابل لمس نيست. اندازه…

ادامه مطلب