چگونه با بیماریهای پوستی ناشی از استرس برخورد کنیم ؟

بیماریهای پوستی ناشی از استرس | از استرس باید به هر طریق جلوگیری کرد اضطراب و استرس زاییده زندگی مدرن امروزی است. اما اولین نکته آن است که باید آسوده بود و زندگی را آسان گرفت. برای دارا بودن پوستی سالم باید از وقایع و موقعیت های استرس زا احتراز کرد و رژیم غذایی را…

ادامه مطلب