آشنایی با فیزیوتراپی

آشنایی با فیزیوتراپی در صورتی که آسیب یا بیماری ای داشته باشید که انجام کارهای روزمره را برای شما دشوار کرده است، ممکن است پزشک این نوع درمان را به شما پیشنهاد کند. فیزیوتراپی (PT) مراقبتی است که هدف آن کاهش درد و کمک به شما در عملکرد، حرکت و زندگی بهتر است. ممکن است…

ادامه مطلب