لیزر فولاد شهر

چرا لیزر موهای زائد در چند جلسه انجام می‌شود؟

علت این موضوع ، چرخه رشد مو در انسان است. به عبارت دیگر، هر تار مو، سه مرحله تکاملی را طى مى‌کند:

١- مرحله رشد یا آناژن
٢- مرحله انتقالی با کاتاژن
٣- مرحله استراحت یا تلوژن .

لیزر فقط روى موهایى که در مرحله رشد یا آناژن هستند، مؤثر بوده و روى موهایى که در مراحل کاتاژن و تلوژن باشند، بى تأثیر است،
به همین علت یکى ازعوامل مؤثر در اثربخشى لیزر، تعداد موهاى درمرحله آناژن ناحیه اى است که لیزر مى‌شود.


درمانگاه شبانه روزی آریا فولاد شهر