خدمات تخصصی ( پوست، زنان و زایمان و …)توسط متخصصان در این مرکز انجام می شود