تامین اجتماعی، بیمه سلامت(خدمات درمانی)، نیروهای مسلح، بیمه ایران، بیمه سینا و بیمه دی